Jäsenmaksuista vapautuminen

Jäsenmaksuja ei tarvitse maksaa ajalta, jolta ei saa palkkaa tai työttömyyskassan etuutta. Jäsenmaksuista vapautumisen syy ja alkamisaika on ilmoitettava liiton jäsenrekisteriin heti kun maksuvapautus alkaa. Samalla ilmoitetaan myös maksuvapautuksen päättymisaika. Jos se ei ole tiedossa, niin maksuvapauden jatkumisesta on ilmoitettava kolmen kuukauden välein.

Lisätietoja toimisto p. 09 6131 1402 tai annamari.peramaki(at)akt.fi

1.

Jäsenmaksuvapaus:

Jäsenmaksuista on vapautettu osaston jäsen, joka enintään vuoden kestävän sairauden sekä asevelvollisuuden suorituksen, äitiys-, isyys- ja vanhempainloman sekä hoitovapaan, opiskelun, vapausrangaistuksen, työtaistelun tai työttömyyskassan maksaman työttömyyspäivärahakauden päättymisen sekä muun edellisen kaltaisen hallituksen hyväksymän tilapäisen syyn vuoksi on ansiota vailla.

Jäsenmaksuista on vapautettu osaston jäsen, joka on toisen ammattiliiton sääntöjen perusteella saavuttanut työssä olevana vapaajäsenyyden. Säilyttääkseen jäsenyyden työttömyyskassassa, tulee jäsenen maksaa työttömyyskassan jäsenmaksu.

Osaston edustajan on ilmoitettava vapautuksesta liittoon.

 

2.

Lepäävät jäsenoikeudet:

a) Eläkkeelle siirtymisen tai muun syyn vuoksi palkkatuloja vailla olevalle osaston jäsenelle, jolla ei ole mahdollisuutta saavuttaa vapaajäsenyyttä, voi hallitus myöntää osaston anomuksesta lepäävät jäsenoikeudet.

b) Lepäävien jäsenoikeuksien kestäessä osaston jäsenen oikeudet liitossa eivät kasva, eikä hän sinä aikana ole äänioikeutettu, mutta kuitenkin avustusoikeutettu. Kuitenkin lepäävien jäsenoikeuksien aikana jäsen saa liiton jäsenjulkaisun sekä mahdollisen lehtituen.

c) Osaston jäsen, joka on nauttinut lepääviä jäsenoikeuksia, saavuttaa jälleen täysimääräiset jäsenoikeudet, kun syy lepäävään jäsenoikeuteen on lakannut ja jäsen on maksanut asianmukaiset jäsenmaksunsa.

 

3.

Vapaajäsenyys:

a) Osaston jäsen, joka on ollut yhden tai useamman ammattiliiton jäsenenä yhtäjaksoisesti 20 vuotta, saavuttaa vapaajäsenoikeuden siirtyessään pois työelämästä ja jäädessään eläkkeelle.

b) Vapaajäsenoikeudet saavuttaa myös osaston jäsen, joka on ollut yhden tai useamman ammattiliiton jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta ja joka on siirtynyt varhennetulle vanhuuseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai menettänyt työkykynsä pysyvästi niin, ettei hänellä ole palkkatuloja, mikäli jäsenellä olisi ilman eläkkeelle jäämistä tai työkyvyn menetystä ollut mahdollisuus saavuttaa a)-kohdassa mainittu vapaajäsenyyteen vaadittu aika.

c) Vapaajäsen on vaalikelpoinen.

Vapaajäsenellä ei ole äänestysoikeutta liiton tai jäsenosaston toimeenpanemissa vaaleissa tai äänestyksissä.

d) Vapaajäsenoikeudet myöntää hallitus asianomaisen osaston anomuksesta.

 

4.

Oppilasjäsenyys:

Liiton sopimusalojen ammatteihin valmistavissa oppilaitoksissa opiskeleva oppilas, joka ei aiemmin ole ollut liiton jäsenenä, voi liittyä kotipaikkakuntansa tai ammattioppilaitoksen kotipaikkakunnan ammattiosastoon oppilasjäsenenä. Oppilasjäsen on vapautettu jäsenmaksuista ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus ammattiosastonsa kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Oppilasjäsen saa liiton jäsenjulkaisun sekä mahdollisen lehtituen. Oppilasjäsenyys päättyy 9 kuukauden kuluttua opiskelun päättymisestä.

Oppilasjäsen on vaalikelpoinen.

 

5.

Näillä säännöksillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi.